LOADING

Type to search

Dantri.com, Vietnam, March 16, 2007

Th? Sáu, 16/03/2007 - 11:30 AM
Tiêu di?m:

Chuy?n công du mu?n màng c?a T?ng th?ng M? Bush

T?ng th?ng M? Bush và ngu?i d?ng nhi?m Mexico Felipe Calderon.

B?t ch?p các cu?c bi?u tình, ông George Bush v?n ti?p t?c chuy?n công du 5 nu?c M? La tinh. T?i ti?n d?n Brazil, ông Bush có bài phát bi?u dánh giá T?ng th?ng Luisinacio Lula da Silva là d?i tác quan tr?ng trong xúc ti?n s?n xu?t nhiên li?u sinh h?c ethanol, k? ti?p là Uruguay, Colombia và cu?i cùng là Guatemala và Mexico.

Chuy?n di này ch? y?u t?p trung vào các v?n d? song phuong uu tiên dành riêng cho t?ng nu?c: thuong m?i v?i Brazil và Uruguay, ma tuý và tình tr?ng m?t an ninh v?i Colombia, nh?p cu v?i Mexico và Guatemala. Nhung v?i ông Bush, tru?c h?t dó là bu?c di nh?m làm s?ng l?i ?nh hu?ng c?a nu?c M? t?i M? Latinh - khu v?c n?m trong tay các nhà lãnh d?o cánh t? trong vài nam g?n dây. Theo ông Carlos Quenan t? H?c vi?n cao h?c M? latinh thu?c Ð?i h?c Paris (Pháp), dó là chuy?n di nh?m ch?ng l?i ?nh hu?ng c?a Hugo Chavez t?i m?t khu v?c "b? b? roi" sau v? t?n công 11/9.

 

Thái d? ch?ng T?ng th?ng Bush và t? do hoá lan nhanh kh?p M? Latinh b?ng nh?ng cu?c bi?u tình quy mô l?n chào dón ông Bush. Và ngu?i ta cung không l?y làm ng?c nhiên tru?c vi?c T?ng th?ng Venezuala Hugo Chavez có chuy?n tham di?n ra cùng th?i di?m t?i các nu?c Nicaragua, JamaicaHaiti. M?t cu?c c?nh tranh dánh d?u b?ng các s? ki?n dáng chú ý. Ngày 11/2, T?ng th?ng Venezuala thông báo h? tr? 2,5 t? USD giúp Nicaragua xây d?ng m?t nhà máy l?c d?u và t?i Jamaica, ông cam k?t s? bán cho nu?c này 23.500 thùng d?u giá r?/ngày.

 

Theo báo cáo c?a Latin Business Chronicle, trao d?i thuong m?i gi?a M? và các nu?c M? Latinh nam 2007 s?t gi?m so v?i nam ngoái (555 t? USD) và d?ng d?u danh sách là Mexico (trao d?i m?u d?ch tang 14%). Ông Bush hi v?ng chuy?n di này là co h?i d?y m?nh h?p tác kinh t? trong vùng. Uruguay mu?n có hi?p u?c t? do m?u d?ch v?i Washington, còn Colombia mong qu?c h?i M? thông qua hi?p u?c m?u d?ch t? do dã ký, và T?ng th?ng Bush ti?p t?c dóng vai trò ngu?i b?o v?. T?ng th?ng Colombia Alvaro Uribe hi v?ng, nu?c M? ti?p t?c h? Colombia k? ho?ch ch?ng ma tuý và quân n?i d?y. K? t? khi k? ho?ch này du?c dua ra nam 2000, Colombia dã nh?n du?c 5 t? USD h? tr? t? M?.

 

Trong ch?ng d?ng chân d?u tiên Brazil, ông Bush và T?ng th?ng Lula th?ng nh?t tho? thu?n h?p tác phát tri?n s?n xu?t nhiên li?u sinh h?c (ethanol), nh?m thoát kh?i s? ph? thu?c vào ngu?n d?u c?a Venezuala. T?i hai di?m cu?i cùng GuatemalaMexico, các nhà lãnh d?o t?p trung th?o lu?n v? v?n d? nh?p cu. T?ng th?ng Mexico m?i nh?m ch?c Felipe Calderon có d?p th? hi?n thái d? ph?n d?i v?i k? ho?ch xây d?ng b?c tu?ng gi?a biên gi?i hai nu?c nh?m ngan dòng ngu?i nh?p cu b?t h?p pháp. Theo u?c tính, hi?n ? M? có kho?ng 5 tri?u ngu?i nh?p cu b?t h?p pháp g?c Mexico và 1 tri?u g?c Guatemala.

 

Theo ông Felipe Calderon, nu?c M? nên quan tâm hon trong vi?c giúp Mexico phát tri?n n?n kinh t?, thay vì chi nh?ng kho?n ti?n kh?ng l? d? xây hàng 1120 km tu?ng d?c biên gi?i hai nu?c và có nhu v?y, v?n d? nh?p cu m?i gi?i quy?t t?n g?c. Ông còn so sánh b?c tu?ng dó v?i b?c tu?ng Berlin ngan cách hai mi?n Ðông-Tây nu?c Ð?c. C? hai T?ng th?ng Guatemala và Mexico nh?c khéo chính quy?n M? nên xem xét gia h?n th?i gian tr?c xu?t nh?ng ngu?i nh?p cu b?t h?p pháp.

 

Giáo su Carlos Quenan dánh giá, chuy?n công du c?a ông Bush s? không làm thay d?i can b?n tình hình, cung nhu không c?i thi?n hình ?nh c?a nu?c M? d?c bi?t suy gi?m do cu?c chi?n phát d?ng t?i Iraq. T?ng th?ng Bush không có nhi?u kh? nang tài chính d? hành d?ng trong b?i c?nh hi?n nay khi d?ng Dân ch? n?m quy?n ki?m soát c? hai vi?n c?a Qu?c h?i. M?t chuy?n công du quá mu?n màng.

 

Ng?c Nhàn

 T?ng h?p

To read this post, you must purchase a Latin Trade Business Intelligence Subscription.
Scroll to top of page
Begin Zoho Tracking Code for Analytics